Lokalna Grupa Działania "GNIAZDO"
Nawigacja
-
Aktualności
LGD Gniazdo
Zarząd
Dokumenty
Rada Decyzyjna
Ogłoszenie o naborze
Materiały na Walne Zebranie 2013
Logo LGD Gniazdo do pobrania
Media o nas
Materiały na Walne Zebranie
Projekty współpracy
Projekty Beneficjentów
Gminy:
Skierniewice
Maków
Lipce Reymontowskie
Godzianów
Głuchów
Zduny
Chąśno
Kocierzew Południowy
Łowicz
Kiernozia
Nowy Kawęczyn
Nieborów
Słupia

Kalendarz imprez
Leader+
Galeria
Bank pomysłów
Ciekawe linki
Mapa
Kontakt
Dokumenty - Schemat II Leader
Sprawozdania OPP
Archiwum Newsów

English:
About LGD Gniazdo
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło


Witamy
Serdecznie witamy Państwa na stronie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "GNIAZDO"

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.minrol.gov.pl http://www.leaderplus.org.pl http://www.skierniewice.bs.net.pl http://www.lodzkie.plhttp://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0 http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1469&LangId=0 Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego funpage
Życzenia Świąteczne

Admin dnia 15 kwiecień 2014 13:12 0 Komentarzy · 6 Czytań · Drukuj
Lista rankingowa projektów wybranych przez Radę Decyzyjną do realizacji w ramach LSR " Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej "


Admin dnia 03 kwiecień 2014 13:44 0 Komentarzy · 20 Czytań · Drukuj
Lista rankingowa projektów wybranych przez Radę Decyzyjną do realizacji w ramach LSR " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw "


ter>

Admin dnia 03 kwiecień 2014 13:41 0 Komentarzy · 27 Czytań · Drukuj
Lista rankingowa projektów wybranych i niewybranych przez Radę Decyzyjną do realizacji w ramach LSR "Małe projekty"
Ogłoszenie o naborzeLista rankingowa projektów wybranych i niewybranych przez Radę Decyzyjną do realizacji w ramach LSR "Małe projekty"


Admin dnia 14 marzec 2014 13:36 0 Komentarzy · 97 Czytań · Drukuj
Rozlicz PIT i przekaż 1 % podatku
Newsy

Zachęcamy Państwa do przekazania Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” 1 % podatku. Każda osoba rozliczająca się z urzędem skarbowym może przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym roku fundusze zebrane z 1 % podatku pozwolą nam dofinansować działania na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich.
Przy wypełnianiu PIT wystarczy wpisać: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”
KRS: 0000262627

Dziękujemy!

Admin dnia 03 marzec 2014 12:44 0 Komentarzy · 122 Czytań · Drukuj
Zestawienie ofert
Newsy

Admin dnia 25 luty 2014 11:16 0 Komentarzy · 136 Czytań · Drukuj
6. Edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych
Newsy

W dniach 7-9 lutego we wrocławskiej Hali Stulecia odbyła się już 6. Edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych. LGD – „Gniazdo” już po raz kolejny – jako partner Targów – zorganizowało i przeprowadziło „Warsztaty łowickie”. Goście Targów pod okiem artystek sztuki bibułkarstwa i wycinanek łowickich Pań Beaty Rokickiej i Beaty Gawęckiej własnoręcznie wykonywali wycinanki łowickie, kwiaty z bibuły i elementy pająka łowickiego. Warsztaty promowały sztukę ludową, tradycję regionu łowickiego oraz kunszt rękodzielniczy. Prowadzące ubrane w stroje ludowe zaprezentowały także gotowe wyroby. Na stoisku prócz naszych wyłożone były materiały promocyjno – informacyjne, za udostępnienie, których dziękujemy pracownikom Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departamentów Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Promocji i Współpracy Zagranicznej. Miło nam, że „Warsztaty łowickie” cieszą się z roku na rok tak dużą popularnością. W tej edycji odwiedziło je około 200 osób. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej! Dziękujemy i zapraszamy!


Admin dnia 13 luty 2014 09:42 0 Komentarzy · 151 Czytań · Drukuj
Debata dotycząca doświadczeń we wdrażaniu RPO WŁ 2007-2013 oraz procesu planowania i konsultowania RPO WŁ 2014-2020,
Newsy


Miło nam poinformować, że 3 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo” została zorganizowana debata dotycząca doświadczeń we wdrażaniu RPO WŁ 2007-2013 oraz procesu planowania i konsultowania RPO WŁ 2014-2020, a także PROW 2007-2013 i nowej perspektywy 2014-2020. Swoje prezentacje przedstawili dyrektor Artur Stelmach i przedstawiciele departamentu polityki regionalnej oraz przedstawiciele departamentu funduszu rozwoju obszarów wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
W debacie wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania oraz innych interesariuszy z trzech powiatów Podregionu Północnego: rawskiego, skierniewickiego i łowickiego.

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji w gronie samorządowców, partnerów społeczno–gospodarczych i organizacji pozarządowych z Podregionu Północnego nad kształtem przyszłej perspektywy finansowej w województwie, a w szczególności w obszarach bezpośrednio dotyczących naszego regionu.

Liczymy, że spotkanie przyczyni się do zapewnienia spójności i koordynacji programowania oraz zapewni partycypację i partnerską współpracę pomiędzy szerokim gronem uczestników zgodnie z ideą „Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność".
Dziękujemy Państwu za udział. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami i zdjęciami.


Prezentacja PROW.ppt
Prezentacja_RPO_W+ü.pdf

Admin dnia 10 luty 2014 13:41 0 Komentarzy · 162 Czytań · Drukuj
Zapytanie ofertowe na miejsce odpoczynku turysty i tablice informacyjne - projekt współpracy SKOS
Newsy
ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „GNIAZDO”
z dn. 24.01.2014r.Dotyczy: Wykonania 4 komplety obiektów małej architektury turystycznej na terenie działania LGD -„Gniazdo” oraz 4 tablic informacyjnych

Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - ”Gniazdo”
ul. Konstytucji 3 Maja 6 lok. 05, 96 – 100 Skierniewice


KRS 0000262627
Regon 100238425 NIP 836-178-74-16
Tel/fax. 46 831 62 40
tel. kom. 501 575 180, 512 178 852,
www.lgdgniazdo.pl

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną i dalszymi ustaleniami z zamawiającym 4 kompletów (”Miejsce odpoczynku turysty” zwanych dalej MOT) obiektów małej architektury turystycznej” oraz 2 tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu współpracy „Szlakiem kultury obszaru stowarzyszeń” SKOS na terenie LGD –„Gniazdo
Opis przedmiotu zapytania do wglądu w biurze LGD – „Gniazdo” oraz na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl w zakładce aktualności.
Zakres obowiązków Wykonawcy:


Wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami umowy podpisanej z wykonawcą wybranym do realizacji.

Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2014 r.

Miejsce i sposób realizacji zapytania :


Teren działania LGD - „Gniazdo” zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przez zamawiającego oraz dokumentacją techniczną i umową.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu oferty.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby niniejszego postępowania danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5) udzielą minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty i dostarczone elementy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej;
2) referencje minimum od trzech usługobiorców lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowe
wykonanie podobnego rodzaju robót np. faktura, rachunek, protokoły odbioru robót

3) polisa ubezpieczeniowa dotycząca działalności podmiotu w zakresie objętym niniejszym
zapytaniem ofertowym..
4) oświadczenie wymienione w pkt. 4 Warunków udziału wykonawcy
5) oświadczenie o udzielonej gwarancji

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-lii) wykonawcy podpisującego ofertę.
Miejsce i termin składania ofert:


Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego we wskazanym poniżej terminie, korzystając
z załączonego formularza ofertowego –załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem dopiskiem „Oferta na wykonanie 4 kompletów obiektów małej architektury turystycznej na terenie działania LGD -„Gniazdo” oraz 2 tablic informacyjnych”

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2014r. o godzinie 10.00.

Decyduje data wpływu oferty do Lokalnej Grupy Działania - „Gniazdo” na adres: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Gniazdo”; ul. Konstytucji 3 Maja 6 lok.05, 96-100 Skierniewice

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
100 %.

Kryterium cena –obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 100%
gdzie:
C -cena
Cmin - cena najniższa
Cb – cena badana
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną oraz z minimalnym okresem gwarancji wskazanym w zapytaniu.
Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zapytania nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenie Faktury/rachunku wraz i potwierdzeniem prawidłowo wykonanych robót i dostaw.(protokół odbiory)


Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w niniejszym Zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

1) nie złożono 1 ważnej ofert niepodlegających odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do LGD - „Gniazdo” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane;
2) Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe;
3) informacja o wynikach postępowania zamieszczona zostanie w siedzibie LGD - „Gniazdo” oraz na
stronie internetowej LGD - „Gniazdo” nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru
Wykonawcy albo zakończenia postępowania przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do wyboru
Wykonawcy.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marek Głuszek Specjalista ds. koordynowania projektów w godz. 800 -1600

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie o oraz na stronie internetowej zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia LGD - „Gniazdo” do zawarcia umowy.
Zapytanie ofertowe SKOS

Admin dnia 24 styczeń 2014 15:34 0 Komentarzy · 114 Czytań · Drukuj
Zapytanie ofertowe na miejsce odpoczynku turysty i tablice informacyjne - projekt współpracy PATOS
Newsy
ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „GNIAZDO”
z dn. 24.01.2014r.Dotyczy: Wykonania 8 kompletów obiektów małej architektury turystycznej na terenie działania LGD -„Gniazdo” oraz 4 tablic informacyjnych

Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - ”Gniazdo”
ul. Konstytucji 3 Maja 6 lok. 05, 96 – 100 Skierniewice


KRS 0000262627
Regon 100238425 NIP 836-178-74-16
Tel/fax. 46 831 62 40
tel. kom. 501 575 180, 512 178 852,
www.lgdgniazdo.pl

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną i dalszymi ustaleniami z zamawiającym

8 kompletów (”Miejsce odpoczynku turysty” zwanych dalej MOT) obiektów małej architektury turystycznej” oraz 4 tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu współpracy „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru stowarzyszeń” PATOS na terenie LGD –„Gniazdo
Opis przedmiotu zapytania do wglądu w biurze LGD – „Gniazdo” oraz na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl w zakładce aktualności.
Zakres obowiązków Wykonawcy:


Wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami umowy podpisanej z wykonawcą wybranym do realizacji.

Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2014 r.

Miejsce i sposób realizacji zapytania :


Teren działania LGD - „Gniazdo” zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przez zamawiającego oraz dokumentacją techniczną i umową.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu oferty.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby niniejszego postępowania danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5) udzielą minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty i dostarczone elementy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej;
2) referencje minimum od trzech usługobiorców lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowe
wykonanie podobnego rodzaju robót np. faktura, rachunek, protokoły odbioru robót

3) polisa ubezpieczeniowa dotycząca działalności podmiotu w zakresie objętym niniejszym
zapytaniem ofertowym..
4) oświadczenie wymienione w pkt. 4 Warunków udziału wykonawcy
5) oświadczenie o udzielonej gwarancji

Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-lii) wykonawcy podpisującego ofertę.
Miejsce i termin składania ofert:


Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego we wskazanym poniżej terminie, korzystając
z załączonego formularza ofertowego –załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie 8 kompletów obiektów małej architektury turystycznej na terenie działania LGD -„Gniazdo” oraz 4 tablic informacyjnych”

Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2014r. o godzinie 10.00. Decyduje data wpływu oferty do Lokalnej Grupy Działania - „Gniazdo” na adres: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Gniazdo”; ul. Konstytucji 3 Maja 6 lok.05, 96-100 Skierniewice

Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena ofertowa - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
100 %.

Kryterium cena –obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 100%
gdzie:
C -cena
Cmin - cena najniższa
Cb – cena badana
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną oraz z minimalnym okresem gwarancji wskazanym w zapytaniu.
Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zapytania nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenie Faktury/rachunku wraz i potwierdzeniem prawidłowo wykonanych robót i dostaw.(protokół odbiory)


Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w niniejszym Zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

1) nie złożono 1 ważnej ofert niepodlegających odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do LGD - „Gniazdo” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą
rozpatrywane;
2) Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe;
3) informacja o wynikach postępowania zamieszczona zostanie w siedzibie LGD - „Gniazdo” oraz na
stronie internetowej LGD - „Gniazdo” nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru
Wykonawcy albo zakończenia postępowania przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do wyboru
Wykonawcy.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marek Głuszek Specjalista ds. koordynowania projektów w godz. 800 -1600

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie o oraz na stronie internetowej zamawiającego celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia LGD - „Gniazdo” do zawarcia umowy.
Zapytanie ofertowe PATOS

Admin dnia 24 styczeń 2014 15:24 0 Komentarzy · 107 Czytań · Drukuj
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2014
Ogłoszenie o naborze
Lokalna Grupa Działania –„Gniazdo”


informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem


wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

Od 03.02.2014 r. do 21.02.2014 r.


Miejsce składania wniosków:

Siedziba biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 6, lok. 05 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej na CD
bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioskodawca otrzyma
potwierdzenie złożenia wniosku.


Limit dostępnych środków :

357 413,50 zł


Wnioski o przyznanie pomocy na realizację projektów można składać na:

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji: lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zostały przyjęte Uchwałą Nr IV/5/08 z dnia 22.10.2008r. Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „Gniazdo” w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji do
LSR.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez
LGD:


- operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania
zawarte w pkt 1,2,3 Karty oceny zgodności operacji z LSR wynika, że jej realizacja
przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej
jednego celu szczegółowego LSR oraz że jest ona zgodna z co najmniej jednym
przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR;
- operacja musi uzyskać wymagane minimum 40 % (9,6 pkt) z maksymalnej liczby 24 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- Lokalnej Grupy Działania – „Gniazdo” : www.lgdgniazdo.pl w dziale „Ogłoszenia o naborze"
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.prow.lodzkie.pl
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa : www.arimr.gov.pl

Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania -„Gniazdo” – tel. 46 831 62 40.
Dokumentacja konkursowa

Admin dnia 21 styczeń 2014 10:19 0 Komentarzy · 488 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 23 1 2 3 4 > >>
Losowa fotografia


Finał konkursu Wilkowyjce
Copyright ©2007 LGD "Gniazdo"