Szlak Grunwaldzki
Dodane przez Admin dnia 12 wrzesień 2013 09:58
SZLAK GRUNWALDZKI-ŁĄCZNIKIEM KULTUR I TURYSTYCZNYM PRODUKTEM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Głównym celem projektu było wykreowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu łódzkiego poprzez realizację kompleksowego i profesjonalnego wytyczenia, oznakowania i utrzymania SZLAKU GRUNWALDZKIEGO stanowiącego jednocześnie pierwszy etap partnerskiego budowania marki produktu turystycznego w oparciu o zasoby historyczne , kulturowe i przyrodnicze subregionu dorzecza Pilicy i Bzury.

Partnerzy projektu:


− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"
− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bud-Uj Razem”
− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tradycja, Kultura, Rozwój"
− Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej"
− Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
− Bolimowski Park Krajobrazowy
Na obszarze działania LGD - „Gniazdo” szlak przebiega przez teren gminy Głuchów przez miejscowości Wysokienice i Janisławice, gminy Nowy Kawęczyn miejscowość Trzcianna oraz gminy Skierniewice miejscowość Samice.
Szlak Grunwaldzki łączy :

Szlak Cysterski który wiedzie przez klasztory cysterskie. Obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie (Sulejów), małopolskie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

¨ Szlak Kultury Janisławickiej który wiedzie od Janisławic przez Lipce Reymontowskie, Godzianów i Maków do
Skierniewic (długość szlaku 36,92 km).

Szlak Radziwiłłowski, którego trasa wiedzie z miejscowości Ruda przez Bełchów, Dzierzgów i Bobrowniki do Arkadii(długość szlaku 16,26 km).
Było to możliwe dzięki zawartej w dniu 26.04.2010r. umowy nr 11/2010/T zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" na realizację wojewódzkiego zadania publicznego z dziedziny krajoznawstwa pn. "Szlak Grunwaldzki - Łącznikiem Kultur i Turystycznym Produktem Województwa Łódzkiego".


Szlak Meandrami Rawki, którego trasa wiedzie z Bud Grabskich do Samic (dł. szlaku około 7 km).

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 35 023,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z dotacji Województwa Łódzkiego (realizacja projektu była odpowiedzią na konkurs otwarty na realizację zadania dotyczącego wytyczenia, znakowania i utrzymania szlaków turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, tworzenia dokumentacji szlaków), natomiast pozostała kwota stanowiła wkład własny Partnerów projektu.

W ramach projektu wytyczono i oznakowano 188,60 km szlaków zgodnie z wytycznymi PTTK, zamontowano 5 tablic informacyjnych oraz wydrukowano 2000 szt. ulotek informacyjno - promocyjnych.

Zestawienie rzeczowo-finansowe:

1. Wytyczenie, oznakowanie 188,6 km Szlaku wraz z wykonaniem dokumentacji zgodnie z uchwałą nr 170/XVI/2007 PTTK – 1 umowa - 22 632 zł
2. Odbiór techniczny znakowania i montażu tablic – delegacja – 377,2 km – 315 zł
3. Wykonanie projektu technicznego tablicy dużej – 1 kpl - 150 zł
4. Wykonanie projektu technicznego tablicy małej – 1 kpl - 150 zł
5. Wykonanie wraz z montażem tablic dużych - 3 szt. – 6 480 zł
6. Wykonanie wraz z montażem tablic małych – 1 szt. – 1420 zł
7. Wykonanie projektu graficznego oraz opracowanie tekstu treści informacyjnej tablic dużych – 3 kpl – 120 zł
8. Wykonanie projektu graficznego oraz opracowanie tekstu treści informacyjnej tablic małych – 1 kpl – 30 zł
9. Nadzór techniczny Inspektor nadzoru – 1 usługa – 526 zł
10. Wynagrodzenie koordynatora projektu – 1 usługa – 2000 zł
11. Opracowanie i wydruk ulotki informacyjno-promocyjne – 2000 szt. – 1200 zł